Cheng-Yu Pan
Job Title Clerk
Name Cheng-Yu Pan
Office Tel No. 04-23590121 分機 22302
Email shower26@thu.edu.tw
Duties 1.Add / Drop /Pre. the Course
2.Minor Subject Application
Deputy 1.Pi-Yin Lin
2.Hsien-Chun Chen